Deze maand

In het nummer van november 2017 staan o.a. de volgende artikelen:

KABINET-RUTTE III: TEKEN VAN GODS LANKMOEDIGHEID

Het kabinet-Rutte III heeft dan eindelijk op het bordes van Paleis Noordeinde gestaan en het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring ligt achter ons. Het kabinet kan aan de slag om de inhoud van het regeerakkoord van de partijen VVD, CDA, D66 en  ChristenUnie uit te voeren. Christelijk Nederland mag dankbaar zijn voor dit kabinet, het is nog een teken van Gods lankmoedigheid.

VERBINDING ZOEKEN OF BEKEREN?

Natuurlijk kon het afscheid van ds. Geluk als voorzitter van de Vereniging Protestants Nederland niet ongemerkt voorbijgaan. En niets gepaster dan dat te doen door op 9 september 2017 via een symposium ‘Christendom en Islam’ in de Dordtse Pauluskerk aandacht te geven aan een thema dat hem zelf de laatste tijd bezighoudt: de uitdaging
waarvoor het al maar toenemende aantal moslims in onze samenleving ons als protestanten stelt.

GEEN GESPREK MET ‘DE ISLAM’

Als christenen is het een onderdeel van onze God – gegeven missie om verbinding met
moslims in Nederland te zoeken. Het is geheel in overeenstemming met de opdracht van onze Heere God om de hele wereld te bewerken en te bewaren – de cultuuropdracht – en ook met de opdracht van onze Heere Christus om het evangelie aan de hele wereld te verkondigen. Maar hoe moet dat dan?

DE ONTVANGST VAN DE GESCHRIFTEN VAN LUTHER [2]

In het vorige nummer werd ingegaan op de geschriften van Luther en wat hij daar zelf van vond. Tevens zagen we hoeveel invloed zijn geschriften hadden op de ontwikkeling van andere reformatoren. Na het begin van de reformatie nam de omvang van in het
Nederlands vertaalde geschriften van Luther sterk af.

VAN DEURSEN:
GESCHIEDSCHRIJVER VAN ZEVENTIENDE EEUW

Arie Theodorus van Deursen (1931-2011) behoort tot de grote historici van de tweede helft van de twintigste eeuw .Veelzijdig en omvangrijk is zijn oeuvre. Hij was uitgever van de vroegzeventiende-eeuwse resoluties van de Staten-Generaal, schreef biografieën van
onder meer Willem van Oranje en prins Maurits, monografieën over zeventiende-eeuwse Nederlandse geschiedenis, essays over geschiedschrijving en was tevens een belangrijk cultuurcriticus.

DE PURITEINEN EN DE TOEKOMST VAN ISRAËL

De Engelse puriteinen hadden vaak een positieve Israëlvisie. Voor het joodse volk waren onvervulde Bijbelse beloften. Na een toekomstige bekering van de joden tot het Christelijk geloof zou er een bloeitijd voor Gods kerk aanbreken. Hoe kwamen deze Engelse puriteinen tot deze visie, aangezien noch Luther noch Calvijn een toekomstige algemene
bekering van joden verwachtten? Iain Murray schrijft dit toe aan Petrus Martyr Vermigli (1499 – 1562).

OOGST OVER LUTHER IS ZEER DIVERS

Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar  Reformatie. De manier waarop Luther wordt
herdacht, wordt zeer verschillend gekleurd door verschillende schrijvers. Dat Luther actueel is, is de rode draad van de publicaties, maar de interpretaties staan soms wel erg haaks op elkaar.