Deze maand

In het nummer van juli 2017 staan o.a. de volgende artikelen:

‘KINDERDOOP IS GEBASEERD OP VERVANGINGSTHEOLOGIE’

Het lijkt een privilege van gereformeerden om er een verbondstheologie op na te houden. Niets is echter minder waar, volgens baptistenvoorganger in Appingedam Liebrecht Hellinga (1970). Hij doet onderzoek naar het doopdebat in de tijd van de Reformatie en richt daarbij in het bijzonder de aandacht op de verbondstheologie van doperse leiders. Vanuit dit onderzoek wil hij komen tot een evenwichtige baptistische verbondsvisie die de verbinding zoekt met de gereformeerde theologie.

BEKERING VAN DE KHAZAREN TOT DE JOODSE RELIGIE

Professor Haggai Ben-Shammai (Hebreeuwse universiteit) en het Ben-Zvi Instituut organiseerden in 1999 een internationaal congres te Jeruzalem over de Khazaren. Lezingen gehouden tijdens dit congres werden nader uitgewerkt in boekvorm in 2007 uitgegeven, waaronder ook een hoofdstuk over de bekering van de Khazaren tot het joodse geloof.

GEYL: NIEUWE VADERLANDSE GESCHIEDBEELDEN

Pieter Catharinus Arie Geyl (1887-1966) is een historicus die grote invloed heeft uitgeoefend  op de beeldvorming van onze geschiedenis. We geven een karakteristiek. Geyl promoveerde  op de dissertatie Christofforo Suriano, resident van de Serenissime Republiek van Venetië in Den Haag 1616-1623 (1913), een proefschrift waarin hij zich al direct bewees als een gerijpt geleerde en een boeiende stilist; zoals wel meer  historici was ook Geyl literair begaafd.

WIE IS WIE IN DE REFORMATIE?

Dr. Harm Veldman bood ons zijn jongste pennenvrucht aan. De ondertitel en de illustraties op de band verduidelijken waarover dit kloeke boekwerk gaat: 80 reformatoren m/v. Natuurlijk is het hem op het lijf geschreven om belangrijke mensen uit de tijd van de Reformatie voor het voetlicht te halen. En dat is een moeilijke opgave, want niemand op de band is ten voeten uit geportretteerd…

EEN LASTIG CONCILIE

Het Concilie van Trente (1545-1563) blijft een lastig concilie om in alle opzichten recht te doen. Deze kerkvergadering was enerzijds een reactie op de Reformatie – voornamelijk  bedoeld om de leerstellingen van de protestanten te veroordelen – anderzijds werd wel de grondslag gelegd voor een katholieke hervorming.