ANBI

Gegevens voor de ANBI status van de Vereniging Protestants Nederland:

De naam: Vereniging Protestants Nederland
Fiscaalnummer: 8073.38.643
Contactgegevens: www.protestantsnederland.nl/contact
Bestuurssamenstelling met namen v/d bestuursleden: www.protestantsnederland.nl/vereniging/bestuur

Beleidsplan: het bestuur heeft de volgende aandachtsgebieden geformuleerd:

2015

  1. herinrichten redactiecommissie en opstellen redactiestatuut en bladformule;
  2. ontwikkelen en uitvoeren van advertentiebeleid;
  3. verbeteren financiële positie;
  4. doorontwikkelen huishoudelijk reglement;
  5. opzetten en verankeren nieuwe werkgroep ‘Public Relations, Abonneewerving & Communicatie’.

2016

  1. ontwikkelen nieuwe werkgroep ‘studiebijeenkomsten’;
  2. voortgaande verbetering financiële positie.

Het beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen geen vaste vergoeding, alleen een reiskostenvergoeding voor het bezoeken van vergaderingen. De hoofdredacteur van ons maandblad en de scribenten ontvangen een passende en gebruikelijke (auteurs-) vergoeding voor hun werkzaamheden.
Doelstelling/missie: www.protestantsnederland.nl/vereniging/missie
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2015
Financiële verantwoording: Staat van baten en lasten 2015:

 

Baten
Ontvangen contributies 17.991
Giften/overbetalingen 4.674
Saldo financiele baten/lasten 7.577
30.242
Lasten
Uitgave maandblad 33.227
Bestuurs- en vergaderkosten 2.885
Donaties 3.500
Huisvestingskosten archief 832
Abonneewerving/naamsbekendheid 503
Overige 5.792
46.739
Saldo Baten en Lasten -16.497